Czym różni się Korczakowska Szkoła Marzeń od szkół tradycyjnych?

KSM tworzą ludzie połączeni wizją otwarcia przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej uczniowi odkrywanie własnej drogi rozwoju w różnych dziedzinach. Dzięki temu każdy może rozwijać się we własnym tempie, z uwzględnieniem zainteresowań i ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Dorośli są przewodnikami, którzy jako priorytet uznają inspirowanie uczniów i budowanie relacji (dorosły – dziecko, dziecko – dziecko, dorosły – dorosły). Ich zadanie to wsparcie uczniów w podejmowaniu decyzji oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własną naukę.

W Korczakowskiej Szkole Marzeń razem z dziećmi poszukujemy równowagi między światem przyrody i technologią, przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Dążymy do balansu między nieskrępowaną zabawą a wysiłkiem podejmowanym na drodze rozwoju.

Wspieramy odwagę działania, także poprzez otwartość na popełnianie błędów. Tworzymy miejsce pełne szacunku, w którym zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy.

Dlaczego w KSM w jednej klasie znajdują się dzieci z różnych grup wiekowych?
Podział dzieci ze względu na wiek jest sztuczny. Rozglądając się wokół dostrzegamy, że w żadnej innej sytuacji społecznej człowiek nie jest ograniczony do przebywania jedynie wśród osób będących w tym samym wieku, wykonujących te same zadania w tym samym czasie (nawet w fabrykach i w wojsku grupy są zróżnicowane wiekowo).
Rozwój społeczny stymulują różnorodne kontakty, zarówno z młodszymi, jak i starszymi ludźmi. Dzieci, przebywając w grupach zróżnicowanych wiekowo, mają szansę zetknąć się zarówno z mniej dojrzałymi, jak i bardziej dojrzałymi formami zachowań. Możliwość obserwacji i doświadczania mniej dojrzałych zachowań uczy tolerancji i cierpliwości, z kolei bardziej dojrzałe zachowania są inspiracją i wzorem do naśladowania. Dzięki różnorodności wiekowej zmniejsza się potrzeba ciągłego porównywania się, przy jednoczesnym dostrzeganiu odmienności. Odejście od sztywnego podziału według „roku produkcji” umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy. W takim zespole oczywistym jest, że każdy jest w innym wieku, w związku z tym każdy jest też na innym poziomie, a jednocześnie może wnieść swój unikalny wkład w funkcjonowanie grupy, co pobudza naturalną współpracę. Przebywając w takich grupach dziecko uczy się dostrzegania bogactwa wynikającego z różnorodności i korzystania z niego.
Czy Korczakowska Szkoła Marzeń to eksperyment?

Mamy świadomość, że przyjęty model pracy jest pod wieloma względami odmienny od tradycyjnego. Jednak nie tworzymy szkoły eksperymentalnej a jedynie czerpiemy z wieloletnich doświadczeń szkół alternatywnych.

KSM jest jedną z odpowiedzi na coraz głośniej postulowane potrzeby wypracowania nowego modelu szkoły.

Jak przebiega nauka w Korczakowskiej Szkole Marzeń?

Nauka w KSM znacznie różni się od nauki w szkole tradycyjnej. W naszej szkole aktywność jest po stronie dziecka.

Efektywna nauka jest możliwa, gdy jesteśmy aktywni i zmotywowani wewnętrznie. To dlatego w KSM nauczyciel inspiruje i wspiera aktywność uczniów, a nie naucza. Dorośli razem z dziećmi poszukują najkorzystniejszych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności. W KSM uczy się każdy z nas (i dziecko, i dorosły) – grupowo, zespołowo oraz indywidualnie.

Nauka w KSM to więcej niż zdobywanie wiedzy. To doświadczanie prowadzące między innymi do rozszerzania odpowiedzialności i samodzielności. Wszechstronny rozwój obejmujący zrozumienie innych poprzez poznanie siebie, czerpanie z przyrody, technologii i tradycji. Stawiamy na odkrywanie predyspozycji, pasji, zainteresowań, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej w maksymalnie zindywidualizowany sposób. Tak, aby budować relacje i przyszłość.

Czy w KSM realizowana jest podstawa programowa określona przez Ministra Edukacji Narodowej?
Tak, zgodnie z przepisami, nauczyciele każdej szkoły w Polsce zobligowani są do realizacji podstawy programowej.
Jaka jest oferta zajęć dodatkowych?

Społeczność szkoły tworzą ludzie, konkretne osoby mające swoje potrzeby i propozycje. KSM otwiera swoją przestrzeń na organizowanie popołudniowych zajęć zgodnie z zainteresowaniami i pasjami uczestników. Niektóre spotkania przygotowujemy z pomocą specjalistów, trenerów i instruktorów. Inne przygotowujemy samodzielnie oraz z udziałem zaangażowanych rodziców i uczniów.

Wśród zajęć dodatkowych między innymi: koło robotyki, warsztaty malarskie, warsztaty techniczne, koło rękodzielnicze, koło teatralne, język migowy, warsztaty o astronomii, o emocjach, Zrozumieć trudne sprawy, bajkoterapia, gry stolikowe, treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu, treningi Muay Thai, szachy, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, nauka gry na gitarze, ukulele, keyboardzie.

Wiemy, że często dzieci zamiast kolejnych kursów, chcą czasu, aby pobawić się z innymi. Dlatego w ofercie zajęć popołudniowych jest przestrzeń również na takie spotkania.

Jak wygląda organizacja dnia w Korczakowskiej Szkole Marzeń?

Na pierwszym etapie edukacyjnym:

  • 7:30 – 8:30 schodzenie się uczniów
  • 8:30 – 13:00 zajęcia skupione wokół zindywidualizowanej realizacji podstawy programowej (w międzyczasie przerwa na śniadanie)
  • 13:00 – 14:00 przerwa na obiad i relaks
  • 14:00 – 16:30 zajęcia popołudniowe (rozwijające zainteresowania, zorganizowane oraz swobodne w zależności od dnia tygodnia)
  • 16:30 – 17:00 rozchodzenie się uczniów po zajęciach dodatkowych

Na drugim etapie edukacyjnym:

Zazwyczaj zajęcia zaczynają się o 8:30, kończą zgodnie z indywidualnymi i grupowymi planami uczniów, z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych i obiadowej.

Do których klas w Korczakowskiej Szkoły Marzeń rekrutowani są uczniowie?
Jesteśmy otwarci na uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej – rekrutujemy do klas 1 – 8.
Przyjmujemy również dzieci, które mogą się uczyć w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli od tzw. zerówki.
Na czym polega realizacja nauki w formie edukacji pozaszkolnej?

Edukacja pozaszkolna, nazywana „domową” jest formą realizowania ustawowego obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą. Taki tryb nauki umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) przejęcie odpowiedzialności za proces kształcenia dziecka nie uczęszczającego do szkoły.

Edukacja domowa może być realizowana w różny sposób w zależności od potrzeb i preferencji dziecka oraz jego rodziny. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, co jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje Ustawa o Systemie Oświaty.

Co to znaczy, że KSM jest szkołą alternatywną?

Najłatwiej pokazać to poprzez porównanie:

Tradycyjna szkoła Korczakowska Szkoła Marzeń
Nauczanie – uczenie się Nauczyciel naucza, czyli przekazuje uczniowi wiedzę. Uczeń stopniowo przejmuje odpowiedzialność za naukę i zdobywanie wiedzy. Uczy się, aby wykorzystywać informacje, które wcześniej wyszukał i selekcjonował.
Motywowanie Nauczyciel/dorosły decyduje, co uczniowie mają robić i motywuje ich poprzez oceny (lub inne nagrody/kary). Nauczyciel daje uczniowi przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć swoją własną motywację do działania. W Korczakowskiej Szkole Marzeń ważna jest motywacja wewnętrzna ucznia i jego zrozumienie, dlaczego warto się rozwijać.
Ocenianie Nauczyciel stosuje system kar i nagród, żeby uczeń spełniał stawiane mu wymagania. W społeczności szkolnej bazujemy na budowaniu relacji i tutoringu, dzięki którym można osiągnąć sukces (zaangażowanie ucznia, odkrywanie jego indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych osób).
Nauczyciel stawia stopnie za wiedzę i umiejętności. Nauczyciel przekazuje uczniowi (i rodzicom) informację opisową na temat postępów dziecka. Wiedza i umiejętności są sprawdzane nie po to, by wystawić ocenę, ale po to, by uczeń wiedział, co już osiągnął i jaki jest kolejny etap jego nauki.
Zadania wykonywane przez uczniów Wszyscy uczniowie dostają takie same lub podobne zadania do wykonania oraz zachęcani są do podążania jedną drogą. Uczniowie wykonują różne zadania w tym samym czasie, uczą się w zróżnicowany sposób, są zachęcani do odkrywania swoich własnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności.
Rola rodzica Rodzic spędza popołudnia odrabiając z dzieckiem prace domowe. Dziecko wraca do domu bez prac domowych lub z zadaniami, które może wykonać, jeśli będzie miało ochotę. Starsze dzieci zachęcane są do podejmowania osobistego wysiłku związanego z nauką, jednak nie poprzez obowiązkowe prace domowe. Uczeń ma więcej możliwości rozwijania swoich zainteresowań
i pasji oraz spędzania czasu z rodziną. Zadaniem rodzica jest budowanie relacji
z dzieckiem i umożliwianie mu realizowania pasji.
Tempo pracy Dzieci pracują w tempie, które narzucone jest przez nauczyciela lub czas przeznaczony na lekcję (np. dzwonek). Uczeń wykonuje zadania w swoim własnym tempie, poświęcając zadaniu tyle czasu, ile potrzebuje.
Klasy Uczniowie podzieleni są na klasy według wieku, dominuje praca indywidualna i rywalizacja. Tworzymy grupy różnowiekowe, w których współpraca wzmacniana jest ze względu na różne kompetencje, wiedzę i umiejętności jej członków.
Pomoce dydaktyczne Realizacja podstawy programowej przy pomocy podręczników oraz ćwiczeń. Korzystanie z różnorodnych materiałów, które mogą być przydatne w celu przybliżenia uczniowi poznawanego tematu (ciekawe publikacje, filmy, eksponaty, spotkania ze specjalistami, własne doświadczenia, wycieczki, informacje pozyskane z Internetu itp.).
Zdobywana wiedza Oddzielenie treści poszczególnych przedmiotów. Integrowanie treści przedmiotów, praca m.in. metodą projektu.