Edukacja domowa

Edukacja domowa - co to jest?

Edukacja pozaszkolna, nazywana „domową” jest formą realizowania ustawowego obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą. Taki tryb nauki umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) przejęcie odpowiedzialności za proces kształcenia dziecka nie uczęszczającego do szkoły.

Edukacja domowa może być realizowana w różny sposób w zależności od potrzeb i preferencji dziecka oraz jego rodziny. Rodzice mogą sami przejąć rolę nauczycieli, mogą również zatrudniać korepetytorów, nauczycieli, innych specjalistów, umożliwiać korzystanie z dostępnej oferty edukacji pozaszkolnej (lekcje muzealne, warsztaty prowadzone przez uczelnie, inne formy grupowej nauki zorganizowane przez rodziców dzieci z ED). Nauka w takim trybie obejmuje zwykle mniej typowe elementy, np. częstsze wyjazdy, uczestnictwo w różnorodnych działaniach społecznych, intensywniejsze rozwijanie pasji i zainteresowań.

Edukacja domowa umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, co jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje Ustawa o Systemie Oświaty.

Oferta Korczakowskiej Szkoły Marzeń dla uczniów z edukacji domowej:

Korczakowska Szkoła Marzeń jest otwarta na alternatywne rozwiązania edukacyjne, również na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Szkoła wspiera uczniów umożliwiając:

  • dostęp do pomocy naukowych i książek będących w zasobach szkoły,
  • uczestnictwo w zajęciach organizowanych na terenie szkoły, na warunkach określonych ustawą i regulaminem zajęć,
  • przystępowanie uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych zorganizowanych w miłej atmosferze, prowadzonych przez nauczycieli mających doświadczenie w alternatywnych formach edukacji, potrafiących wzmacniać pasje młodych ludzi.

Co zrobić, żeby realizować edukację domową w KSM?

Rodzice/opiekunowie prawni:

1. Uzyskują opinię o rozwoju dziecka z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Wypełniają formularz zgłoszeniowy [link].

3. Dostarczają do dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie komplet dokumentów:

  • podanie o realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej,
  • zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizowania podstawy programowej,
  • wzory dokumentów można pobrać tu [link].

4. Spotykają się na rozmowę z dyrekcją szkoły oraz podpisanie umowy.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: I-VI https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/zalacznik_2.pdf oraz I-VIII https://men.gov.pl/wp-content/uploads/podstawa%20progr_kszt_ogolnego_szk_podstawowa.zip

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad współpracy i organizacji edukacji pozaszkolnej w KSM:

Zasady współpracy i organizacja edukacji pozaszkolnej

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka. All Rights Reserved.