Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 1. Czym różni się Korczakowska Szkoła Marzeń od szkół tradycyjnych?
  KSM tworzą ludzie połączeni wizją otwarcia przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej uczniowi odkrywanie własnej drogi rozwoju w różnych dziedzinach. Dzięki temu każdy może rozwijać się we własnym tempie, z uwzględnieniem zainteresowań i ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Dorośli są przewodnikami, którzy jako priorytet uznają inspirowanie uczniów
  i budowanie relacji (dorosły - dziecko, dziecko - dziecko, dorosły - dorosły). Ich zadanie to wsparcie uczniów w podejmowaniu decyzji oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własną naukę.
  W Korczakowskiej Szkole Marzeń razem z dziećmi poszukujemy równowagi między światem przyrody i technologią, przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Dążymy do balansu między nieskrępowaną zabawą a wysiłkiem podejmowanym na drodze rozwoju.
  Wspieramy odwagę działania, także poprzez otwartość na popełnianie błędów. Tworzymy miejsce pełne szacunku, w którym zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy.

 2. Dlaczego w KSM w jednej klasie znajdują się dzieci z różnych grup wiekowych?
  Podział dzieci ze względu na wiek jest sztuczny. Rozglądając się wokół dostrzegamy, że w żadnej innej sytuacji społecznej człowiek nie jest ograniczony do przebywania jedynie wśród osób będących w tym samym wieku, wykonujących te same zadania w tym samym czasie (nawet w fabrykach i w wojsku grupy są zróżnicowane wiekowo).
  Rozwój społeczny stymulują różnorodne kontakty, zarówno z młodszymi, jak i starszymi ludźmi. Dzieci, przebywając w grupach zróżnicowanych wiekowo, mają szansę zetknąć się zarówno z mniej dojrzałymi, jak i bardziej dojrzałymi formami zachowań. Możliwość obserwacji i doświadczania mniej dojrzałych zachowań uczy tolerancji i cierpliwości, z kolei bardziej dojrzałe zachowania są inspiracją i wzorem do naśladowania. Dzięki różnorodności wiekowej zmniejsza się potrzeba ciągłego porównywania się, przy jednoczesnym dostrzeganiu odmienności. Odejście od sztywnego podziału według „roku produkcji” umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy. W takim zespole oczywistym jest, że każdy jest w innym wieku, w związku z tym każdy jest też na innym poziomie, a jednocześnie może wnieść swój unikalny wkład w funkcjonowanie grupy, co pobudza naturalną współpracę. Przebywając w takich grupach dziecko uczy się dostrzegania bogactwa wynikającego z różnorodności i korzystania z niego.

 3. Czy Korczakowska Szkoła Marzeń to eksperyment?
  Mamy świadomość, że przyjęty model pracy jest pod wieloma względami odmienny od tradycyjnego. Jednak nie tworzymy szkoły eksperymentalnej a jedynie czerpiemy z wieloletnich doświadczeń szkół alternatywnych.
  KSM jest jedną z odpowiedzi na coraz głośniej postulowane potrzeby wypracowania nowego modelu szkoły.

 4. Jak przebiega nauka w Korczakowskiej Szkole Marzeń?
  Nauka w KSM znacznie różni się od nauki w szkole tradycyjnej. W naszej szkole aktywność jest po stronie dziecka.
  Efektywna nauka jest możliwa, gdy jesteśmy aktywni i zmotywowani wewnętrznie. To dlatego w KSM nauczyciel inspiruje i wspiera aktywność uczniów, a nie naucza. Dorośli razem z dziećmi poszukują najkorzystniejszych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności. W KSM uczy się każdy z nas (i dziecko, i dorosły) – grupowo, zespołowo oraz indywidualnie.
  Nauka w KSM to więcej niż zdobywanie wiedzy. To doświadczanie prowadzące między innymi do rozszerzania odpowiedzialności i samodzielności. Wszechstronny rozwój obejmujący zrozumienie innych poprzez poznanie siebie, czerpanie z przyrody, technologii i tradycji. Stawiamy na odkrywanie predyspozycji, pasji, zainteresowań, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej w maksymalnie zindywidualizowany sposób. Tak, aby budować relacje i przyszłość.

 5. Czy w KSM realizowana jest podstawa programowa określona przez Ministra Edukacji Narodowej?
  Tak, zgodnie z przepisami, nauczyciele każdej szkoły w Polsce zobligowani są do realizacji podstawy programowej.

 6. Jaka będzie oferta zajęć dodatkowych?
  Społeczność szkoły tworzą ludzie, konkretne osoby mające swoje potrzeby i propozycje. KSM otwiera swoją przestrzeń na organizowanie popołudniowych zajęć zgodnie z zainteresowaniami i pasjami uczestników. Niektóre spotkania przygotowujemy z pomocą specjalistów, trenerów i instruktorów. Inne przygotowujemy samodzielnie oraz z udziałem zaangażowanych rodziców i uczniów.
  Wiemy, że często dzieci zamiast kolejnych kursów, chcą czasu, aby pobawić się z innymi. Dlatego w ofercie zajęć popołudniowych jest przestrzeń również na takie spotkania.

 7. Jak wygląda organizacja dnia w Korczakowskiej Szkole Marzeń?
  7:30 – 8:30 schodzenie się uczniów
  8:30 – 13:00 zajęcia skupione wokół zindywidualizowanej realizacji podstawy programowej (w międzyczasie przerwa na śniadanie)
  13:00 – 14:00 przerwa na obiad i relaks
  14:00 - 16:30 zajęcia popołudniowe (rozwijające zainteresowania, zorganizowane oraz swobodne w zależności od dnia tygodnia)
  16:30 - 17:00 rozchodzenie się uczniów po zajęciach dodatkowych

 8. Do których klas Korczakowskiej Szkoły Marzeń rekrutowani są uczniowie w roku szkolnym 2018/2019?
  W pierwszym roku działalności KSM otwarci jesteśmy na uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Do szkoły stacjonarnej, w pełnym wymiarze godzin, zapraszamy uczniów klas 1-3.
  Dla starszych uczniów przygotowaliśmy rozwiązanie godne alternatywnej szkoły. Rodziny zainteresowane realizacją nauki w formie edukacji pozaszkolnej (tzw. edukacji domowej), znajdą w naszej szkole przyjazną przestrzeń i otwartą kadrę nauczycieli. Dodatkowo istnieje możliwość uczenia się według zindywidualizowanych planów, przy wsparciu tutora (z pobytem na terenie szkoły lub bez – w zależności od podpisanej z rodzicami umowy).

 9. Co to znaczy, że KSM jest szkołą alternatywną?

  Najłatwiej pokazać to poprzez porównanie:

   

  Tradycyjna szkoła

  Korczakowska Szkoła Marzeń

  Nauczanie - uczenie się

  Nauczyciel naucza, czyli przekazuje uczniowi wiedzę.

  Uczeń stopniowo przejmuje odpowiedzialność za naukę i zdobywanie wiedzy. Uczy się, aby wykorzystywać informacje, które wcześniej wyszukał i selekcjonował.

  Motywowanie

  Nauczyciel/dorosły decyduje, co uczniowie mają robić i motywuje ich poprzez oceny (lub inne nagrody/kary).

  Nauczyciel daje uczniowi przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć swoją własną motywację do działania. W Korczakowskiej Szkole Marzeń ważna jest motywacja wewnętrzna ucznia i jego zrozumienie, dlaczego warto się rozwijać.

  Ocenianie

  Nauczyciel stosuje system kar i nagród, żeby uczeń spełniał stawiane mu wymagania.

  W społeczności szkolnej bazujemy na budowaniu relacji i tutoringu, dzięki którym można osiągnąć sukces (zaangażowanie ucznia, odkrywanie jego indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych osób).

  Nauczyciel stawia stopnie za wiedzę i umiejętności.

  Nauczyciel przekazuje uczniowi (i rodzicom) informację opisową na temat postępów dziecka. Wiedza i umiejętności są sprawdzane nie po to, by wystawić ocenę, ale po to, by uczeń wiedział, co już osiągnął i jaki jest kolejny etap jego nauki.

  Zadania wykonywane przez uczniów

  Wszyscy uczniowie dostają takie same lub podobne zadania do wykonania oraz zachęcani są do podążania jedną drogą.

  Uczniowie wykonują różne zadania w tym samym czasie, uczą się w zróżnicowany sposób, są zachęcani do odkrywania swoich własnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności.

  Rola rodzica

  Rodzic spędza popołudnia odrabiając z dzieckiem prace domowe.

  Dziecko wraca do domu bez prac domowych lub z zadaniami, które może wykonać, jeśli będzie miało ochotę. Starsze dzieci zachęcane są do podejmowania osobistego wysiłku związanego z nauką, jednak nie poprzez obowiązkowe prace domowe. Uczeń ma więcej możliwości rozwijania swoich zainteresowań 
  i pasji oraz spędzania czasu z rodziną. Zadaniem rodzica jest budowanie relacji 
  z dzieckiem i umożliwianie mu realizowania pasji.

  Tempo pracy

  Dzieci pracują w tempie, które narzucone jest przez nauczyciela lub czas przeznaczony na lekcję (np. dzwonek).

  Uczeń wykonuje zadania w swoim własnym tempie, poświęcając zadaniu tyle czasu, ile potrzebuje.

  Klasy

  Uczniowie podzieleni są na klasy według wieku, dominuje praca indywidualna i rywalizacja.

  Tworzymy grupy różnowiekowe, w których współpraca wzmacniana jest ze względu na różne kompetencje, wiedzę i umiejętności jej członków.

  Pomoce dydaktyczne

  Realizacja podstawy programowej przy pomocy podręczników oraz ćwiczeń.

  Korzystanie z różnorodnych materiałów, które mogą być przydatne w celu przybliżenia uczniowi poznawanego tematu (ciekawe publikacje, filmy, eksponaty, spotkania ze specjalistami, własne doświadczenia, wycieczki, informacje pozyskane z Internetu itp.).

  Zdobywana wiedza

  Oddzielenie treści poszczególnych przedmiotów.

  Integrowanie treści przedmiotów, praca m.in. metodą projektu.

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka. All Rights Reserved.