Edukacja domowa – co to jest?

Edukacja pozaszkolna, nazywana „domową” jest formą realizowania ustawowego obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą. Taki tryb nauki umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) przejęcie odpowiedzialności za proces kształcenia dziecka nie uczęszczającego do szkoły.

Edukacja domowa może być realizowana w różny sposób w zależności od potrzeb i preferencji dziecka oraz jego rodziny. Rodzice mogą sami przejąć rolę nauczycieli, mogą również zatrudniać korepetytorów, nauczycieli, innych specjalistów, umożliwiać korzystanie z dostępnej oferty edukacji pozaszkolnej (lekcje muzealne, warsztaty prowadzone przez uczelnie, inne formy grupowej nauki zorganizowane przez rodziców dzieci z ED). Nauka w takim trybie obejmuje zwykle mniej typowe elementy, np. częstsze wyjazdy, uczestnictwo w różnorodnych działaniach społecznych, intensywniejsze rozwijanie pasji i zainteresowań.

Edukacja domowa umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, co jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje Ustawa o Systemie Oświaty.

Oferta Korczakowskiej Szkoły Marzeń dla uczniów z edukacji domowej:

Korczakowska Szkoła Marzeń jest otwarta na alternatywne rozwiązania edukacyjne, również na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Szkoła wspiera uczniów umożliwiając:

 • dostęp do pomocy naukowych i książek będących w zasobach szkoły,
 • uczestnictwo w zajęciach organizowanych na terenie szkoły, na warunkach określonych ustawą i regulaminem zajęć,
 • kontakt z koordynatorem edukacji domowej,
 • konsultacje z nauczycielami,
 • platformę edukacyjną,
 • precyzyjne informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych,
 • przystępowanie uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych zorganizowanych w miłej atmosferze, prowadzonych przez nauczycieli mających doświadczenie w alternatywnych formach edukacji, potrafiących wzmacniać pasje młodych ludzi.

Co zrobić, żeby realizować edukację domową w KSM?

Rodzice/opiekunowie prawni:

 1. Wypełniają formularz zgłoszeniowy – przejdź do formularza.
 2. W celu omówienia zasad prawidłowego prowadzenia edukacji pozaszkolnej, przeprowadzana jest rozmowa przedstawiciela Szkoły z rodziną, tj. uczniem oraz rodzicem/rodzicami lub opiekunem/opiekunami prawnymi. W trakcie rozmowy z rodzinami/opiekunami prawnymi omawiane są warunki współpracy.
 3. Dostarczają do dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olsztynie komplet dokumentów:
  – podanie o realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej,
  – zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  – oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizowania podstawy programowej,
  wzory dokumentów.
 4. Podpisanie umowy kształcenia dziecka.

Podstawa prawna